Αθήνα, 19/10/2017

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

 

Ενηµερώνουµε τους κ.κ. µετόχους, µερισµατούχους και λοιπούς συναλλασσόµενους ότι, σε εφαρµογή σχετικής Υπουργικής Απόφασης και µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. αλλά και την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων, καθορίζονται οι ηµέρες και ώρες εισόδου και εξυπηρέτησης του κοινού στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. ως εξής:

Τρίτη και Πέµπτη, από 08:30 έως 14:00. 

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Νοεµβρίου 2017.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ